PRIVACYBELEID | Privacyverklaring | See You Support

Versie 1.04 – 24 april 2020

Doel

Met deze privacyverklaring geeft See You Support  uitvoering aan de wettelijke regels zoals gesteld in de Europese Verordening, de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van deze wet.

See You Support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruikmaakt van de diensten van See You Support, en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt door het invullen van het contactformulier aan See You Support.

Binnen See You Support verwerk ik gegevens, nodig om mijn dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Deze verklaring heeft betrekking op de gegevens van mijn opdrachtgevers die ik verwerk. Je moet erop kunnen vertrouwen dat ik zorgvuldig en veilig met je persoonsgegevens omga. Ik bewaar en bewerk persoonsgegevens digitaal op de lokale harddisk en via clouddiensten van Google. Automatisering en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en je privacy. Hiervan ben ik me bewust en ik zorg ervoor dat je privacy gewaarborgd en beschermd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van data- en informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Dit beleid handhaaf ik en is van toepassing op mijn dienstverlening en op alle processen binnen de organisatie.

Wanneer verzamel ik gegevens?

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, gegevens achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon. Wanneer je mijn website bezoekt verzamel ik op anonieme basis gegevens om de prestaties van mijn website te monitoren.

Voor welke doelen verzamel ik jouw persoonsgegevens?

1. Communicatie. Ik gebruik je contactgegevens om contact met je op te nemen wanneer dat noodzakelijk is en om je te informeren over mijn dienstverlening
2. Acquisitie. Om See You Support onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten
3. Uitvoeren contract. Wanneer je klant bent bij See You Support van verwerk ik je gegevens ter voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
4. Wet- en regelgeving. Ik verwerk jouw persoonsgegevens indien ik daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van See You Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. See You Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Google Analytics

See You Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. See You Support heeft hier geen invloed op. See You Support heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen met anderen

See You Support verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting See You Support werkt met de volgende derden:

  • voor domeinregistraties en websitehosting: Vimexx
  • een boekhouder/accountant voor de boekhouding en belastingaangifte

Verwerkersovereenkomst

Met ieder van mijn verwerkers sluit ik een aparte verwerkersovereenkomst af,  waarin zij verklaren dat ze uitsluitend het werk doen dat wij vragen in het kader van hun genoemde specialisaties respectievelijk digitale informatiebeheer en –beveiliging, actualisatie van bestanden en updates van computerapparatuur (laptops en mobiele telefoons), hosting en registraties, en in het kader van verwerking van financiële gegevens. Hierbij verklaren onze verwerkers strikte geheimhouding en privacy van jouw gegevens voor zover van toepassing op hun verwerking.

Dataminimalisatie en bewaartermijn

Ik verwerk alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor mijn professionele dienstverlening conform onze overeenkomst. Hierbij streef ik naar minimale gegevensverwerking en –bewaring, nodig om mijn contractuele verplichtingen goed na te kunnen komen. Ik handhaaf een bewaartermijn van maximaal één jaar na afronding van mijn dienstverlening resp. betaling van de factuur, uitgezonderd informatie waarbij wettelijk een langere bewaarplicht geldt; mijn boekhouding: 7 jaar.

Data- en informatiebeveiliging en interne controle op naleving privacybeleid

Digitaal opgeslagen persoonsgegevens en vertrouwelijke info bewaar ik in computerbestanden, beveiligd met Ziggo Safe Online inclusief virusscanners, maakt dagelijks meerdere scans met signalering bij bijvoorbeeld objecten die niet gedesinfecteerd zijn. Daarnaast maak ik maandelijks een back-up van opgeslagen informatie op mijn laptop.  Gevoelige informatie wordt met een wachtwoord beveiligd. Jaarlijks evalueer ik mijn beleid, zie toe op naleving van de regelgeving in het kader van de wet AVG,  en pas dit aan zodra wettelijke eisen zulks verlangen, dan wel ter verbetering van jouw privacy.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door See You Support. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je hebt het recht om aan ons te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer / langer te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: in gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Indienen van verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bertine@seeyousupport.nl Binnen vier weken vanaf de ontvangst van het verzoek beoordeel ik of het verzoek gerechtvaardigd is en zal ik je laten weten wat er met jouw verzoek gaat gebeuren. Als ik je verzoek niet opvolg, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierbij behoud ik mij het recht voor om aanvullende persoonsgegevens te vragen bij twijfel omtrent identiteit.

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

Omdat See You Support een eenmanszaak is, waarbij de verwerking geen groot risico inhoudt, de verwerking incidenteel is én er geen bijzondere gegevens verwerkt worden, is het bijhouden van een verwerkingsregister niet verplicht. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen zal See You Support een register bijhouden in Excel, beveiligd met een wachtwoord.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meld ik dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is, voeg ik een motivering voor de vertraging bij de melding. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meld ik dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd indien zulks onverhoopt het geval zal zijn.

Beveiligen

See You Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over het privacybeleid en de beveiliging van de door See You Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via bertine@seeyousupport.nl .

privacybeleid

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG.